Bod č. 6

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zameranej na poskytnutie dotácií a grantov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.