Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 13.06.2023

 1. 1.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

 3. 3.Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 4.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2022

 5. 5.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č.1 za Sekciu právnych služieb

 6. 6.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie za sekciu správy nehnuteľností podľa prílohy č.1

 7. 7.Návrh aktualizácie metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 8. 8.Návrh na zmenu štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 9.Návrh na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zariadenia Viacúčelovej chráničky DN 300 v prospech SPP – distribúcia, a.s.

 10. 10.Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2022 a návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 11.Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o.

 12. 12.Návrh na zrušenie Nadácie Bratislava, jej vstup do likvidácie a vymenovanie likvidátora

 13. 13.Návrh dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 14. 14.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023

 15. 15.Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto uzatváranej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

 16. 16.Rôzne