Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 10.05.2023

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ...2023 o dani za ubytovanie

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

 4. 4.Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách

 8. 9.Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 10.Informácia o riadnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokovávané a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 10. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 11. 12.Rôzne