Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 19.01.2015

 • 19. januára 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc.č. 8934 v k.ú. Straré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu.

 2. 2.Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislava

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, 2967 a 2957/2, spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, Ing. Vladimírovi Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní

 17. 17.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

 18. 18.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4

 20. 20.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 21. 21.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 23.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR

 24. 24.Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj

 25. 25.nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ulici č.1

 26. 26.Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 27. 27.Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku

 28. 28.Výber kandidátov do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 29. 29.Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

 30. 30.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 31.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 32. 32.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014