BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul. ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.