BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.02.2015

 • 9. februára 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa

 2. 2.Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný osobitného

 3. 3.Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul.č. 4 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol.s.r.o. so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 9380/4, Agnese Elezi, ako pozemok pod stavbou – predajňou zmrzliny a cukrárenských výrobkov, vlastníčke stánku

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19548/3 za parc. č. 18338/2 s Ing. Stanislavom Polákom s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na schválenie výpožičky pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5147, pre Slovenskú federáciu petangue so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

 12. 12.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k.ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

 14. 14.Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul. ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27.-28.06.2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 16.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s

 17. 17.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a a nebytových priestorov

 18. 18.Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

 19. 19.Informácia o spôsobe a splnení opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z Kontroly č. 2/2014 vykonanej mestským kontrolórom

 20. 20.Plnenie Protikorupčného minima za rok 2014

 21. 21.Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 22. 22.Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku

 23. 23.Výber kandidátov do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom

 24. 24.Rôzne