Bod č. 4

Informácia o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci ( vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i )


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.