Bod č. 2

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o docasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za
docasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia“ –
pokracovanie bodu z komisie zo dna 14.11.2016.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.