Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 25.01.2022

  • 25. januára 2022 (hlasovanie per rollam)
  • Bratislava
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef