Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - Zasadnutie 16.04.2018

 • 16. apríla 2018, 15:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
 • Pozvánka [36.75 kB]
 1. 1.Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.02.2018

 2. 2.Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 3. 3.Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 a Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017

 4. 4.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 5. 5.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014-2020

 6. 6.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 7. 7.Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR

 8. 8.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

 10. 10.Bratislava rozumné mesto 2030 - koncepcia Smart City (prezentácia)

 11. 11.Rôzne