Dodatok č. 11 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva - zrušený uzn. č. 833/2017 zo dňa 24.05.2017