Bod č. 3

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom
v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.