Uznesenie 389/2023

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, a návrh na zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 3080890.
B. schvaľuje
podľa § 5 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru, s cieľom výkonu správy, a to:
- Rybník č. 1, nachádzajúci sa na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19701 a parc. č. 19702, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Rybník č. 2, nachádzajúci sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19602, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Rybník č. 3, nachádzajúci sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19579, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Rybník č. 4, nachádzajúci sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19578, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Rybník Druhý kameňolom, nachádzajúci sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19675/3, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Jazierko Srnie, nachádzajúce sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19660/3, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610,
- Jazierko u Silvu (Slivu), nachádzajúce sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2851/5, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 3558,
 
do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, za účelom výkonu správy,
 
s podmienkami:
 
1. Nedôjde k predaju inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru zo strany mestskej príspevkovej organizácie v prospech tretích osôb.
2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia prestane inžinierske stavby vodohospodárskeho charakteru užívať, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou organizáciou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
4. Mestská príspevková organizácia na seba preberá záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov.