Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.06.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu rokovania

  2. 2.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v roku 2023

  3. 3.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Znievska 3025/9-11, 851 06 Bratislava, Súkromného školského klubu detí, Znievska 3025/9-11 a Elokovaného pracoviska, Znievska 1-3 ako súčastí Súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2023; zriaďovateľ: Ohnisko, o. z., Budatínska 31, 851 01 Bratislava

  4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 3280/1A, Bratislava, a Výdajnej školskej jedálne, Dolnozemská cesta 3280/1A, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2023; zriaďovateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

  5. 5.Rôzne

  6. 6.Prehliadka objektu STARZ - plavárne Pasienky

  7. 4a.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Vážska 32, Bratislava a Súkromného školského klubu detí, Vážska 32, Bratislava ako súčastí Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Občianske združenie FELIX Bratislava, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava