Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 16.03.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu rokovania

  2. 2.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb

  3. 3.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Donská 119, 841 06 Bratislava, a Výdajnej školskej jedálne, Donská 119, 841 06 Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Detské centrum Dostojevského, o. z., Haburská 49/F, 821 01 Bratislava

  5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová, Púpavová 34, 841 04 Bratislava

  6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Znievska 2, 851 06 Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, 851 06 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: S. E. I. N. sollertia, s. r. o., M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

  7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra voľného času, Kremnická 26, 851 01 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: ANIMATO s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava

  8. 8.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Kremnická 26, 851 01 Bratislava, a Školského klubu detí, Kremnická 26, 851 01 Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: ANIMATO s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava

  9. 9.Rozhodnutie o počte členov-neposlancov v komisii a návrh členov-neposlancov do komisie

  10. 10.Rôzne