BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje1. bezplatnú prepravu pre osoby od dovŕšenia 60 roku veku s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré sú poberateľmi starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme
v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101.
2. bezplatnú prepravu pre jednu osobu, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa
do ukončeného 3. roku veku s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave.
3. zavedenie bezplatnej prepravy pre vodičov automobilov, ktorí sa preukážu platným vodičským preukazom vydaným v ktoromkoľvek štáte Európskej únie na jeden mesiac
od začiatku výraznejších dopravných obmedzení spojených s výstavbou D4R7. Bezplatná preprava bude platná na linkách MHD vo vozidlách DPB, akciová spoločnosť. Na linkách 801 a 901 bude platiť tarifa cezhraničných liniek.
4. kompenzáciu poskytnutej bonusovej zľavy schválenej v časti A bodu 1 a bodu 2 tohto uznesenia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe evidencie počtu predaných cestovných lístkov s bonusovou zľavou predajcom cestovných lístkov.
 
B. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1.určiť dátum začiatku mesačného obdobia zavedenia bezplatnej prepravy pre vodičov automobilov podľa časti A bodu 3 tohto uznesenia.
2. rokovať za účasti predstaviteľov Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., s objednávateľmi dopravných služieb zapojenými do IDS BK o rozšírení tarifných zliav schválených v časti A bodu 1 až bodu 3 tohto uznesenia do skupiny bonusových zliav platných pre celé územie IDS BK.
T:
 
C. žiada1. Bratislavskú integrovanú dopravu, a. s.,
​informovať partnerov IDS BK o schválení zliav a spracovať návrh dodatku k Cenníku IDS BK.
T: 31.10.2018

2. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,
predložiť vedeniu hlavného mesta SR Bratislavy po ukončení mesačného obdobia bezplatnej prepravy schválenej v časti A v bode 3 tohto uznesenia, predpokladanú výšku úbytku tržieb DPB, akciová spoločnosť, z predaja predplatných a jednorazových cestovných lístkov.

3. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
v zmysle časti A tohto uznesenia zapracovať finančné dopady schválených zliav do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a roky nasledujúce.