BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017.