BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom nebytových priestorov a garáží

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k nebytovým priestorom v administratívnej budove Papraďová 1A, garážam v hromadných garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, garážam na ulici Veternicová – garáže, do vlastníctva vlastníkov nebytových priestorov a garáží uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.