BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti  Bory, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36740896, na pozemku registra C KN v k . ú. Lamač, parc. č. 642/97 – vodné plochy vo výmere 26 m², oddelenom GP č. 34-1/2016 od pozemku registra E KN parc. č. 3235/4, evidovanom na LV č. 1, spočívajúcom v povinnosti strpieť na tomto pozemku umiestnenie stavby „Príprava územia Bory – Komunikácia A 127“ podľa záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 11. 07. 2017, jej užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie stavby, právo vstupu a vjazdu za účelom opravy, údržby, rekonštrukcie a odstránenia tejto stavby, za cenu 840,00 Eur, podľa znaleckého posudku č. 21/2018,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvomi zmluvnými stranami.