BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podmienky zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15123/14, podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v spojení s § 9a ods. 9 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom poskytovania masážnych služieb,

s podmienkami:

1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava
zastúpená Ing. Petrom Vojtkom, riaditeľom
IČO: 00179663

2. Predmet ponukového konania:
Prenájom nebytových priestorov vo výmere  9,72 m² v Saune Neptún v suteréne na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15123/14, LV č. 1.
      
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Jana Bublincová, STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava, telefón: 02/44 373 200,
e-mail: bublincova@starz.sk;

4. Doba nájmu:
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5. Účel nájmu:
Poskytovanie masážnych služieb počas prevádzky Sauny Neptún.

6. Výška nájomného:
Minimálna výška ročného nájomného za nebytový priestor je 130,00 Eur/m²/rok bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na spotrebu energií. K nájomnému budeme účtovať paušálnu úhradu za služby spojené s nájmom.

7. Podmienky účasti:
Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:
7.1 Cenovú ponuku obsahujúcu cenu v Eur za m²/rok,
7.2 Doklad o oprávnení podnikať nie starší ako 1 mesiac – originál alebo overenú kópiu,
7.3 Identifikáciu záujemcu:
  – u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ, DPH, registrácia, osoba oprávnená konať, telefónne číslo a e-mail,
– u fyzickej osoby – podnikateľa: meno priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mail,
7.4. Čestné vyhlásenie záujemcu:
– u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,
– u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
7.5. Čestné vyhlásenie záujemcu (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave, voči mestskej príspevkovej organizácii STARZ a voči príslušnému daňovému úradu.
 
8. Obsah ponuky:
8.1. Ponuka výšky nájomného v Eur/m²/rok.
8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7.

9. Termín obhliadky:
Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu nájmu s vedúcim Plavárne Pasienky Ing. Dányim, telefón: 0903 240 822.
10. Spôsob a lehota predkladania ponúk:
Záujemcovia o nájom  môžu svoje ponuky v slovenskom jazyku doručiť osobne, alebo prostredníctvom pošty (rozhodujúci je deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi) v lehote od 10. 10. 2018 najneskôr do 26. 10. 2018 do 12.00 h na adresu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava, v zalepenej obálke s označením:
„Ponukové konanie – Prenájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky – masáže – NEOTVÁRAŤ“
Náklady na predkladanie ponúk znáša záujemca.
11. Kritériá hodnotenia ponúk:
11.1 Najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m²/rok.
11.2 V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk s najvyššou cenou, víťaz bude určený elektronickou aukciou.
 
12. Vyhlásenie výsledkov ponukového konania, lehota na uzatvorenie zmluvy:
12.1 Obálky s ponukami sa budú otvárať a  vyhodnocovať do 15 dní po skončení ponukového konania. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
12.2 O výsledku ponukového konania (ponuka sa prijíma/ponuka sa odmieta), ako aj o jeho prípadnom zrušení budú záujemcovia písomne upovedomení. Navrhovateľ, ktorý podal víťaznú ponuku, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 15 dní od zverejnenia výsledkov ponukového konania. Zmluva o nájme bude uzatvorená do 60 dní od zverejnenia výsledkov ponukového konania. 
12.3 Výsledky ponukového konania budú uverejnené na úradnej tabuli mestskej príspevkovej organizácie STARZ a na webovom sídle www.starz.sk najneskôr do 02. 11. 2018.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
13.1 Kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. O zrušení budú záujemcovia, ktorí podali ponuky, písomne upovedomení.
13.2 Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu víťaznej ponuky.
13.3 Odmietnuť všetky predložené ponuky.
13.4 V prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa v uvedených podmienkach, vyradiť ponuku z ponukového konania.
13.5 Opakovanie ponukového konania v náhradných termínoch.
Zrušenie ponukového konania, nové vyhlásenie ponukového konania alebo predĺženie lehoty na oznámenie výberu víťaznej ponuky bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej príspevkovej organizácie STARZ a na webovom sídle www.starz.sk.