BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1 – vinice vo výmere 2 294 m², parc. č. 8434/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 176 m², parc. č. 8436/1 – vinice vo výmere 590 m², parc. č 8436/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 44 m², parc. č. 8484/1 – trvalé trávne porasty vo výmere 2 753 m² a parc. č. 8484/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 2 704 m², k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom Detvianska 33 v Bratislave, IČO 36839418, za účelom trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu tak, ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, na dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2038, za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10 % z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov). Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom hlavného mesta SR Bratislavy, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol hlavného mesta SR Bratislavy), určí prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca,

s podmienkami:

1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia tohto záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu v sume 1,00 Eur/m² za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.
​2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných pozemkov v k. ú. Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ hodlá predmet nájmu trvalo využívať ako vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad tak, ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Žiadateľ dlhodobo pôsobí v k. ú. Rača, venuje sa pestovaniu hrozna, má záujem o zveľaďovanie týchto pozemkov a rozvíjanie tradície vinohradníctva v danej oblasti.