BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) vo výmere 33,90 m² v stavbe so súpis. č. 5085 na Rajčianskej 8, na pozemku, parc. č. 1138, na dobu určitú do 04. 12. 2022, za úhradu v sume 47,16 Eur mesačne, Slovenskej filharmónii so sídlom Medená 3 v Bratislave, IČO 164704, za účelom ubytovne pre hosťujúcich umelcov,
 
s podmienkou:
 
Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude objednávateľom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na nájom nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) na Rajčianskej 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na základe žiadosti Slovenskej filharmónie so sídlom Medená 3, Bratislava, s prihliadnutím najmä na výrazný podiel na kultúrnom živote Bratislavy a jej reprezentáciu u domácich a zahraničných návštevníkov, ako aj reprezentáciu Bratislavy v zahraničí.