BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ, za účelom športovej prípravy, organizovania športových hokejových stretnutí pre deti a mládež v rozsahu podľa objednávok pre nasledovných nájomcov:

Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní
1. nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok hala I. a hala II.
v čase od 6.00 h do 14.00 h: 90,00 Eur/h,

2. nájom ľadovej plochy hala I.
v pondelok – piatok v čase od 14.00 h do 22.00 h, sobota, nedeľa od 6.h 00 do 22.00 h: 130,00 Eur/h,

3. nájom ľadovej plochy hala II.
v pondelok – piatok v čase od 14.00 h do 22.00 h, sobota, nedeľa od 6.00 h do 22.00 h: 125,00 Eur/h,

4. športové podujatia hala II.
v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), krasokorčuliarske podujatia detí a dorastu do 10 rokov v trvaní 1 hodiny: 135,00 Eur/stretnutie,

5. športové podujatia hala II.
v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), krasokorčuliarske podujatia v trvaní 2,5 hodiny: 390,00 Eur/stretnutie,

6. nájom rozcvičovne: 15,00 Eur/h,

7. nájom šatní s príslušenstvom: 2,20 Eur/mes./m².

ŠPECIFIKÁCIA NÁJOMCOV, DOBY NÁJMU, CENY NÁJMU
1. HC SLOVAN Bratislava – mládež, Odbojárov 3, Bratislava, IČO 30846773, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-21876,
doba nájmu: 01. 10. 2018 – 31. 03. 2019,
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 211 hodín mesačne,
predpokladaná cena nájmu za ľadovú plochu: 26 930,00 Eur mesačne,

2. Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, o. z., Ružinovská 4, Bratislava, IČO 30774454, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-4669,
doba nájmu: 01. 10. 2018 – 31. 03. 2019,
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 56 hodín mesačne, rozcvičovňa v rozsahu 9 hodín mesačne a šatňové priestory vo výmere 69,12 m² v hale I.,
predpokladaná cena nájmu za ľadovú plochu a rozcvičovňu: 7 055,00 Eur mesačne, za šatňové priestory: 152,06 Eur mesačne,

3. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, Bratislava, IČO 42254744, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-380 18,
doba nájmu: 01. 10. 2018 – 31. 03. 2019,
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 51 hodín mesačne a rozcvičovňa v rozsahu 3 hodiny mesačne a šatňové priestory vo výmere 125,09 m² v hale I.,
predpokladaná cena nájmu za ľadovú plochu a rozcvičovňu: 6 185,00 Eur mesačne, za šatňové priestory: 275,20 Eur mesačne,
predpokladaná cena nájmu bez DPH mesačne je prepočítaná na 28 kalendárnych dní a môže sa meniť podľa skutočného počtu prenajatých hodín, ktoré závisia od požiadavky nájomcu a možnosti prenajímateľa,

s podmienkami:
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
3. STARZ je oprávnený meniť ceny za nájom Zimného štadióna O. Nepelu na základe zmeny cenových predpisov, zvýšenia prevádzkových nákladov, najmä spotreby energetických médií jednostranným aktom zo strany STARZu.