BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako   prípad   hodný   osobitného  zreteľa  podľa  § 9a   ods.  9  písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava, k. ú. Dúbravka, vo výmere 318,07 m², za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domova  jesene života v sume 5,00 Eur/m²/mesiac, čo predstavuje sumu 1 590,35 Eur/mesiac. Koncesná zmluva o prevádzkovaní stravovacej jednotky bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.