BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v celkovej sume 15 000,00 Eur

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
poskytnutie dotácie organizácii DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, na činnosť sociálnej služby nocľahárne na rok 2018 v sume 15 000,00 Eur.