BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 15.03.2018

 • 15. marca 2018 (po skončení pokračujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7.12.2017 a 21.02.2018)
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [51.57 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 22.02.2018
  Zasadnutie pokračuje 25.04.2018
 1. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 2. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

 3. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

 4. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

 5. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

 6. 16.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok, parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 7. 17.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 18.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča

 9. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

 10. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 11. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

 12. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 14. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 15. 25.Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave

 16. 26.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

 17. 28.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017

 18. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 30.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 20. 31.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 21. 32.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 22. 33.Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

 23. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 24. 35.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 25. 36.Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 37.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017

 27. 38.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 28. 39.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 29. 40.Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 30. 41.Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4

 31. 45.Návrh na zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra „C“ KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 32. 46.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 33. 47.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 34. 48.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70

 35. 49.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

 36. 50.Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva

 37. 51.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslava Rybu a spol.

 38. 52.Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

 39. 53.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážových státí na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 40. 76.Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 41. 77.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 42. 78.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 43. 79.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 m² na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 44. 80.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m² na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 45. 81.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 46. 82.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 83.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 48. 85.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

 49. 86.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 50. 87.Interpelácie

 51. 88.Rôzne