BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (NU - oprava mena)

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo výmere 10 m², ktorý vznikol  GP č. 1532/17 zo dňa 21. 09. 2017, odčlenením z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 513/5 – ostatné plochy vo výmere 3 148 m², evidovaného na LV č. 1248, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej, bytom , Bratislava, v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečanskému, bytom   Bratislava, v podiele ½, za cenu 149,14 Eur/m², za  kúpnu cenu celkom 1 611,40 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 70/2017 zo dňa 29. 11. 2017, vypracovaného Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 149,14 Eur/m², čo pri výmere 10 m² predstavuje sumu celkom 1 491,40 Eur.
 
Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemku k. ú. Rača, parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo  výmere 10 m², a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v celkovej sume 120,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, je oplotený, jeho výmera predstavuje 10 m².