BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1072/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 32,00 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 22.02.2018
1071/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 22.02.2018
1070/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 22.02.2018
1069/2018 Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v mestskej príspevekovej organizácii ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2741 22.02.2018
1068/2018 Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2886 22.02.2018
1067/2018 Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2906/1 22.02.2018
1066/2018 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Blumentálska 16, Martinengova 4, Martinengova 10, Narcisová 10, Mojmírova 12, Podzáhradná 15,19, Podzáhradná 43, Baltská 1, Plickova 2, 4, 8, Janka Alexyho 1/A, Landauova 36, Jungmanova 18, A. Gwerkovej 8, M. Curie-Sklodowskej 4, Znievska 6, vlastníkom bytov 22.02.2018
1065/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa 22.02.2018
1064/2018 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2017 a k 31. 01. 2018 22.02.2018
1063/2018 Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo polopodzemných kontajnerovísk pre zber zmesového aj triedeného komunálneho odpadu v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou viaczdrojového financovania 21.02.2018
1062/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave 21.02.2018
1061/2018 Návrh nového organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 21.02.2018
1060/2018 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej 21.02.2018
1059/2018 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisova 10, 12, Geologická 1A, Hálkova 52, Púpavová 11, Gessayova 35, Blagoevova 10, Vígľašská 9, Znievska 10, Budatínska 41, Šintavská 26B, vlastníkom bytov 21.02.2018
1058/2018 Rôzne 21.02.2018
1057/2018 Rôzne 21.02.2018
1056/2018 Rôzne 21.02.2018
1055/2018 Rôzne 21.02.2018
1054/2018 Rôzne 21.02.2018
1053/2018 Rôzne 21.02.2018
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »