BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1112/2018 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 15.03.2018
1111/2018 Návrh na odpustenie dlhu v sume 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľ živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273 15.03.2018
1110/2018 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017 15.03.2018
1109/2018 Koncepcia pomoci ľuďom bez domova 15.03.2018
1108/2018 Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu 15.03.2018
1107/2018 Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 894/2017 15.03.2018
1106/2018 Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb/e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 15.03.2018
1105/2018 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 15.03.2018
1104/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018 15.03.2018
1103/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 15.03.2018
1102/2018 Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží 15.03.2018
1101/2018 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 15.03.2018
1100/2018 Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15436, v podiele ½ 15.03.2018
1099/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby, súpis. č. 891, postavenej na pozemku, parc. č. 3482, stavby, súpis. č. 893, postavenej na pozemku, parc. č. 3483/2, a pozemkov, parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času so sídlom v Bratislave 15.03.2018
1098/2018 Prelomenie veta - Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy 15.03.2018
1097/2018 Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 15.03.2018
1096/2018 Vzdanie sa členstva v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ako prvý po obedňajšej prestávke 22.02.2018
1095/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 22.02.2018
1094/2018 Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 22.02.2018
1093/2018 Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03. 02. 2016 22.02.2018
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »