BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1032/2017 Rôzne 08.12.2017
1031/2017 Rôzne 08.12.2017
1030/2017 Rôzne 08.12.2017
1029/2017 Rôzne 08.12.2017
1028/2017 Rôzne - Stanovisko Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava k udeleniu štatútu významnej investície 08.12.2017
1027/2017 Rôzne - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 uzatvorenej so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave 08.12.2017
1026/2017 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 08.12.2017
1025/2017 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 08.12.2017
1024/2017 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov 08.12.2017
1023/2017 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36, a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 08.12.2017
1022/2017 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave 08.12.2017
1021/2017 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave 08.12.2017
1020/2017 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave 08.12.2017
1019/2017 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc. č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc. č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ul. 08.12.2017
1018/2017 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11, Brižitská ulica, Ing. Bohumírovi Beťkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 08.12.2017
1017/2017 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, par.c č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 08.12.2017
1016/2017 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 08.12.2017
1015/2017 Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur 08.12.2017
1014/2017 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 08.12.2017
1013/2017 Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 08.12.2017
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »