BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1212/2018 Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 27.09.2018
1211/2018 Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 27.09.2018
1210/2018 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.09.2018
1209/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2018 27.09.2018
1208/2018 Riešenie krízovej situácie v Domove seniorov Archa 27.09.2018
1207/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom v Bratislave 27.09.2018
1205/2018 Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.09.2018
1204/2018 Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 07.09.2018
1203/2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 28.06.2018
1202/2018 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom bytov 28.06.2018
1201/2018 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – garážový objekt A, vlastníkom garáží 28.06.2018
1200/2018 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3 28.06.2018
1199/2018 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 527, Blagoevova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 28.06.2018
1198/2018 Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom v Bratislave, a pozemkov, parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom 28.06.2018
1197/2018 Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného práva 28.06.2018
1196/2018 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1, parc. č. 4263/2, parc. č. 4263/3, parc. č. 4263/5 a parc. č. 4263/6, na Búdkovej ulici, Slovenskému pozemkovému fondu so sídlom v Bratislave 28.06.2018
1195/2018 Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29, vo vnútrobloku Suché mýto – Veterná formou priameho nájmu 28.06.2018
1194/2018 Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové stojiská nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové stojiská na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu
 
28.06.2018
1193/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia so sídlom v Partizánskom 28.06.2018
1192/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2 28.06.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »