Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva