Dodatok č. 13 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva