BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.10.2016

 • 27. októbra 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [51.2 kB]
 1. 0.Informácia o nepodpísaných uzneseniach

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2016 a niektorých uznesení s termínom plnenia k 31.10.2016 a 30.11.2016

 3. 1a.Informácia o odstraňovaní nelegálnych reklamných a informačných zariadení v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava

 4. 1b.Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

  Materiály
 5. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 6. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2669/3, do výlučného vlastníctva PhDr. Margity Vitálošovej

 7. 4.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 829/3 a 2672/7 nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vajnory, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štelárovcov v spoluvlastníckom podiele ½ a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mažárovcov v spoluvlastníckom podiele ½

 8. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov, parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka

 10. 7.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava – Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava – Rača

 11. 7a.Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 zo dňa 29.09.2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený

 12. 7b.Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 598/2016 zo dňa 29.9.2016

 13. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupov k bytovému domu a k nebytovým priestorom v Bratislave

  Materiály
 14. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450 pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a.s. so sídlom v Bratislave

 15. 10a.Vyhlásenie národného parku Podunajsko

 16. 10c.Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 17. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave

 18. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia hodín nájmu nehnuteľností – malej telocvične, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

 19. 13.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r. o.

 20. 14.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 21. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 15a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2016

  Materiály
 23. 16.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 za rok 2015 a Aktualizácia akčných plánov PHSR 2010-2020 na obdobie rokov 2016 - 2018

 24. 17.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 25. 18.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  Materiály
 26. 19.Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

  Materiály
 27. 20.Odvolanie Ing. Juraja Káčera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, z členstva v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na vlastnú žiadosť a návrh na voľbu Ing. arch. Lucie Štasselovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 21.Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov a miest 2016

  Materiály
 29. 22.Harmonogram prípravy Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2020 - informácia

 30. 23.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 31. 24.Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava

 32. 25.Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

 33. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1488/11, do výlučného vlastníctva Emilovi Vladárovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 34. 27.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 35. 28.Interpelácie

 36. 29.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2016

  Materiály
 5. e.Informácia o možnostiach ukončenia nájomného vzťahu s nájomcom budovy na Uránovej 2 v Bratislave

 6. f.Odpočet plnenia projektov hlavného mesta SR Bratislavy financovaných z externých finančných zdrojov - príjmy a výdavky rozpočtu v r. 2016

  Materiály
 7. g.Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za rok 2015 a 1. polrok 2016

  Materiály
 8. h.Informácia o priebehu prác na vypracovaní návrhov kritérií, merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, podľa časti E uznesenia MsZ č. 237/2015 zo dňa 24.09.2015

  Materiály
 9. i.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 31.03.2016 do 30.09.2016

 10. j.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s účinnosťou od 1. októbra 2016

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2016

Nezaradené materiály

 1. .Materiály mimo pozvánky:

 2. .Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. v1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 3. .Návrh na doplatenie členského do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za účelom doplatenia dlžného členského do krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

  Materiály