BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 15.03.2018

 1. 1.Zimná údržba

 2. 2.Podnik verejno-prospešných služieb - analýza

 3. 3.Prelomenie veta - Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy

 4. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave

 5. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 6. 20.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 7. 21.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 8. 23.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

  Materiály
 9. 24.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 25.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

 11. 28.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 12. 30.Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe)

  Materiály
 13. 31.Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 894/2017

  Materiály
 14. 32.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 15. 33.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

 16. 34.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017

 17. 35.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273

  Materiály
 18. 36.Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

 20. 38a.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15436, v podiele ½

 21. 40.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 41.Interpelácie