Bod č. 7

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1168/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andreánskej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.