BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

Informácia o výsledku pripomienkového konania k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a doplna VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy c. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.