BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) - Zasadnutie 14.02.2018

 • 14. februára 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Jenčík Radovan
 • Pozvánka [37.06 kB]
 1. 1.Návrh na schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......../2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 2. 2.Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03.02.2016.

 3. 3.Ústna informácia o verejnom obstarávaní - starostlivosť o zeleň.

 4. 4.Informácia o činnosti pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia hl. mesta Bratislavy.

 5. 5.Informácia o stave environmentálnych záťaží v meste.

 6. 6.Návrh riešenia na vybudovanie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4.

 7. 7.Informácia o plnení Uznesenia č. 1789/2014 časť C body 1 -10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava.

 8. 8.Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

 10. 10.Ústna informácia k zmenám a doplnkom 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a k príprave nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

 11. 11.Informácia k verejnému obstarávaniu spoločnosti na letnú, zimnú údržbu, kosenie, zametanie a pod.

 12. 12.Rôzne