BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 29.01.2019

 1. 1.1. Príhovor predsedu a predstavenie členov komisie

 2. 2.2. Voľba podpredsedu komisie

 3. 3.3. Prerokovanie rámcovej náplne činnosti komisií mestského zastupiteľstva a návrhu rokovacieho poriadku komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport

 4. 4.4. Schválenie termínov zasadnutí komisie v roku 2019 a príprava plánu činnosti komisie na rok 2019

 5. 5.5. Schválenie spôsobu distribúcie pozvánok, podkladových materiálov a zápisníc z rokovaní komisie

 6. 6.6. Výber neposlancov – odborníkov do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport

 7. 7.7. Prerokovanie Návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 8.8. Prerokovanie zmluvnej dokumentácie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

 9. 9.9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 10. 10.10. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava

 11. 11.11. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2017/2018

 12. 12.12. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava s organizačnými zložkami (viď žiadosť v prílohe) do siete škôl a školských zariadení SR.