BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 18.02.2019

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu

  2. 2.Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 (tajomníčka komisie)

  3. 3.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov + vypočutie dotknutých verejných funkcionárov (predseda komisie)

  4. 4.Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podávaných každoročne do 31. marca, vzor potvrdenia o podanom oznámení vydávaného komisiou, návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2019 pre terajších verejných funkcionárov a návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2019 pre bývalých verejných funkcionárov (predseda komisie)

  5. 5.Informácia o novele ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. schválenej Národnou radou SR dňa 31. 1. 2019 (tajomníčka komisie)

  6. 6.Rôzne