BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 15.03.2018

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie)

  2. 2.Plán činnosti komisie na rok 2018 (predseda komisie)

  3. 3.Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 31. marca 2018 za kalendárny rok 2017, vzor potvrdenia o podanom oznámení a návrh listu komisie s usmerneniami pre verejných funkcionárov týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2018 (predseda komisie)

  4. 4.Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 6. 2017 – materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)

  5. 5.Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 31. 12. 2017 – materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)

  6. 6.Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie komisie o ďalšom postupe v súlade s uznesením č. 18/2015 zo dňa 18. 5. 2015 (predseda komisie + tajomníčka komisie)

  7. 7.Žiadosť občana – P. Vlčeka o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie všetkých zápisníc komisie spolu s prílohami za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 – informácia o vybavení žiadosti komisiou (tajomníčka komisie)

  8. 8.Rôzne