BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 11.11.2019

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie).

  2. 2.Oprava rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (poslankyňa Lenka Antalová – Plavuchová) (predseda komisie)

  3. 3.Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (začatie konania a vypočutie dotknutého verejného funkcionára – poslanca Mateja Vagača) (predseda komisie)

  4. 4.Žiadosť občianky – L. Bollardtovej o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie majetkových priznaní primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva podaných k 31. 3. 2019 (tajomníčka komisie)

  5. 5.Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov do 31. marca 2019 za kalendárny rok 2018 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 (predseda a tajomníčka komisie)

  6. 6.Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie a návrh listu komisie s usmerneniami pre bývalého primátora týkajúcimi sa podania tohto oznámenia (predseda komisie)

  7. 7.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy (predseda komisie)

  8. 8.Rôzne