BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – časti pozemku parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia nájomného v zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov rozšírenie predmetu nájmu  časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2880 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, z pôvodnej výmery 760 m² o ďalších 470 m² na celkovú výmeru 1 230 m², v zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre žiadateľa občianske združenie Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom Červeňákova 5, Bratislava, IČO 31752012, za účelom prevádzkovania detského centra, detského klubu a centra voľného času pre deti predškolského a školského veku, prijatím dodatku č. 08 83 0784 11 03 k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, za nájomné 1,00 Eur/ročne za celý predmet nájmu vrátane rozšírenia  časť pozemku parc. č. 2880 vo výmere 1 230 m²,

s podmienkou:

Dodatok č. 08 83 0784 11 03 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 08 83 0784 11 03 nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu a zníženia nájomného v zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre žiadateľa občianske združenie Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ už dlhodobo (od roku 2011) v prenajatých nebytových priestoroch vo výmere 318,30 m² v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20, k. ú. Dúbravka, a na prenajatej časti pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m², k. ú. Dúbravka, prevádzkuje detské centrum, detský klub a centrum voľného času pre deti predškolského a školského veku. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo uznesením č. 269/2011 z 29. 09. 2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 318,30 m² v stavbe na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a nájom časti pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m² v k. ú. Dúbravka, na základe čoho bola s nájomcom uzatvorená zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 a zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011.