BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie výpožičiek nebytových priestorov za účelom prevádzkovania mobilných odberových miest

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 8 VZN č. 18/2011 zo dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy:
1. výpožičku mestskej plochy – vestibul pred vstupom do šatní na 1. poschodí, vrátane zázemia, budovy Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava, súpisné číslo stavby 3077, zapísanej na LV č. 1,  v podiele 1/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č.  15123/10 v katastrálnom území Nové Mesto, bezodplatne na účely zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest (MOM) na území Bratislavy, určených na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 30. 06. 2021, záujemcovi _______ so sídlom _____, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line poradovníka záujemcov a splnil podmienky zverejnenej ponuky spolupráce, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude záujemcom  podpísaná do 5 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,
2. výpožičku mestskej plochy – vestibul kúpaliska a priestory šatní vrátane zázemia budovy Kúpaliska Delfín, Ružová dolina 11, Bratislava, súpisné číslo stavby 614, zapísanej na LV č. 961, v podiele 1/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č.  9382/19 v katastrálnom území Nivy, bezodplatne na účely zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest (MOM) na území Bratislavy, určených na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 30. 06. 2021, záujemcovi _______ so sídlom _____, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line poradovníka záujemcov a splnil podmienky zverejnenej ponuky spolupráce, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude záujemcom  podpísaná do 5 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,
3. výpožičku mestskej plochy – vstupný vestibul centra vrátane zázemia budovy Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, súpisné číslo stavby 1627, zapísanej na LV č. 1748, v podiele 1/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č.  1093 v katastrálnom území Petržalka, bezodplatne na účely zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest (MOM) na území Bratislavy, určených na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 30. 06. 2021, záujemcovi _______ so sídlom _____, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line poradovníka záujemcov a splnil podmienky zverejnenej ponuky spolupráce, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude záujemcom  podpísaná do 5 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,
4. výpožičku mestskej plochy – vstupné priestory pri vchode z Laurinskej vrátane zázemia budovy Divadla P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20, Bratislava, súpisné číslo stavby 478, zapísanej na LV č. 1656, v podiele 1/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, stavba je postavená na parcele registra „C“ KN parc. č.  103/3 v katastrálnom území Staré Mesto, bezodplatne na účely zriadenia a prevádzkovania mobilných odberových miest (MOM) na území Bratislavy, určených na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, na obdobie maximálne do 30. 06. 2021, záujemcovi _______ so sídlom _____, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line poradovníka záujemcov a splnil podmienky zverejnenej ponuky spolupráce, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude záujemcom podpísaná do 5 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkou:

Ak zmluva o výpožičke nebude záujemcom  podpísaná do 5 dní od schválenia tohto uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, alebo v prípade, ak záujemca v lehote do 10 dní od podpisu zmluvy o výpožičke neuzatvorí s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu o spolupráci uzatvorenú na základe verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky, hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí zmluvu o výpožičke na uvedenú mestskú plochu so záujemcom, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line poradovníka záujemcov, splnil podmienky zverejnenej ponuky spolupráce a nasledoval v poradí za záujemcom, ktorý zmluvu o výpožičke v stanovenej lehote nepodpísal, alebo s ním Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  neuzatvorilo zmluvu o spolupráci.