BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 59

Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.