BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. začína
z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. Jánovi Buocikovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že nesplnil alebo porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.
B. vyzýva
podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uvedeného v časti A tohto uznesenia, aby sa vyjadril, prečo podal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona oneskorene, a nie v lehote do 31. 03. 2018, a aby toto vyjadrenie zaslal Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: do 15 dní odo dňa schválenia
                                                                                            uznesenia mestského zastupiteľstva
C. poverujekomisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby v prípade, ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začalo podľa časti A tohto uznesenia.
D. ukladákomisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začalo konanie podľa časti A tohto uznesenia.
 
                                                                                        T: do 60 dní odo dňa schválenia
                                                                                        uznesenia mestského zastupiteľstva