BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. súhlasí
s predložením návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. zaslal návrh uvedený v časti A tohto uznesenia na zaujatie stanoviska príslušného miestneho zastupiteľstva starostom všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004 a informoval o tom predkladateľa návrhu – poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Milana Vetráka,

                                                                                        T: 15. 10. 2018

2. poskytol kópie stanovísk miestnych zastupiteľstiev, ktoré mu boli doručené v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia predkladateľovi návrhu – poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Milanovi Vetrákovi.

                                                                                        T: do 3 dní od ich doručenia
C. žiadariaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. zaslal návrh uvedený v časti A tohto uznesenia na zaujatie stanoviska v lehote 10 dní príslušným útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislvy, pričom na formu a obsah stanoviska platí § 3 ods. 2 a 3 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004 rovnako,

                                                                                        T: 15. 10. 2018

2. poskytol kópie stanovísk príslušných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré mu boli doručené v zmysle časti C bodu 1 tohto uznesenia predkladateľovi návrhu – poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Milanovi Vetrákovi,

                                                                                        T: do 3 dní od ich doručenia

3. zabezpečil zverejnenie návrhu uvedeného v časti A tohto uznesenia v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004 a informoval o tom predkladateľa návrhu – poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Milana Vetráka.

                                                                                        T: 15. 10. 2018
D. poverujeMilana Vetráka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. v prípade, ak primátor hlavného mesta SR Bratislavy nesplní časť B bod 1 tohto uznesenia v stanovenom termíne, zaslal z poverenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh uvedený v časti A tohto uznesenia na zaujatie stanoviska príslušného miestneho zastupiteľstva starostom všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004,

2. v prípade, ak riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nesplní časť C bod 1 tohto uznesenia v stanovenom termíne, zaslal z poverenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh uvedený v časti A tohto uznesenia na zaujatie stanoviska v lehote 10 dní príslušným útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,

3. v prípade, ak riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nesplní časť C bod 3 tohto uznesenia v stanovenom termíne, zabezpečil z poverenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zverejnenie návrhu uvedeného v časti A tohto uznesenia v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2004.