BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. deklaruje
záujem plniť opatrenia uvedené v Protikorupčnom minime pre Bratislavu a zvýšiť tak transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj informovanosť obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o veciach verejných vrátane majetkových priznaní primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
B. schvaľuje
1. zverejňovanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy, a to jednotlivo v profile každého dotknutého verejného funkcionára za týchto podmienok:
1.1 oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sa zverejňuje v obmedzenom rozsahu v zmysle vzoru schváleného v časti B bode 2 tohto uznesenia (ďalej len „zjednodušené majetkové priznanie“),
1.2 dotknutý verejný funkcionár s takýmto zverejnením súhlasí, čo písomne potvrdí v zjednodušenom majetkovom priznaní vyplnenom podľa vzoru schváleného podľa časti B bodu 2 tohto uznesenia,
1.3 dotknutý verejný funkcionár súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely zverejnenia jeho zjednodušeného majetkového priznania v rozsahu meno, priezvisko, titul, funkcia, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, čo písomne potvrdí v tomto priznaní vyplnenom podľa vzoru schváleného podľa časti B bodu 2 tohto uznesenia,

                                                                                        T: každoročne do 30. 09. od 01. 01. 2019

2. vzor zjednodušeného majetkového priznania, ktoré verejný funkcionár uvedený v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu podáva popri oznámení podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v znení uvedenom v prílohe k tomuto materiálu.
C. žiada
verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, aby v prípade ich súhlasu podávali zjednodušené majetkové priznania komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: každoročne do 31. 30.
D. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby pri predkladaní aktualizácií Protikorupčného minima pre Bratislavu vyhodnocoval body 25 a 26 tohto dokumentu ako splnené opatrenie v rámci politiky etiky.

                                                                                        T: od 01. 01. 2019
E. žiadariaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby
poskytoval súčinnosť tajomníčke komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri zverejňovaní zjednodušených majetkových priznaní verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a pri zverejnení vzoru takéhoto priznania schváleného v zmysle časti B bodu 2 tohto uznesenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: priebežne od 01. 01. 2019