BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., spolu so správou o aktuálnom stave organizácie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. dobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780
 
2. vymenovanie ..................................., .........................................., .........................................., .........................................., za členov správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780
 
3. ..................................., za predsedu správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.,  so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780
 
4. ..................................., za likvidátora neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780
 
5. prevod likvidačného zostatku z likvidácie organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780 na ............................................................................
B. poveruje
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.,
predložiť na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj  bývania v Bratislave, n. o., návrh hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako zakladateľa organizácie, na jej dobrovoľné zrušenie podľa časti A tohto uznesenia.