BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 2015 takto:
1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 6.1.1,
1.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Bc. Peter Hlásnik“ sa nahrádza novými nadobúdateľmi „Bc. Peter Fodor a Anikó Skerleczová“.

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016 takto:
2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 7.1.12,
2.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Zdenka Danihelová“ sa vypúšťa.